วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม พต.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวสาวิตรี     บุญงอก

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163202020002
นางสาวกรรณิการ์แก้วคำสอน
                         
263202020003
นางสาวกานต์ธิดาคำพันธ์
                         
363202020004
นางสาวเครือวัลย์คงเมือง
                         
463202020006
นางสาวจุฑารัตน์พูลสุข
                         
563202020007
นางสาวณัฐณิชาถินนอก
                         
663202020008
นางสาวทัศนีย์รายรินทร์
------------------       
763202020009
นางสาวทิพวรรณบรรพชาติ
                         
863202020010
นางสาวนฤมลสุขกะชาติ
------------------       
963202020011
นางสาวนัยน์ปพรจันทปีฎก
                         
1063202020012
นางสาวบุษบาเชื่อใชย
                         
1163202020013
นางสาวปนัดดาจอมไส
                         
1263202020014
นางสาวประกายดาวค้ำคูณ
                         
1363202020015
นางสาวปิณิดาวันศรี
                         
1463202020016
นางสาวเปรมิกาครองดี
                         
1563202020017
นางสาวผกามาศสะอาด
                         
1663202020018
นางสาวพรกนกภูมิจารย์
                         
1763202020019
นางสาวพรรณศิริโกศล
                         
1863202020020
นางสาววธัญญามัควิน
                         
1963202020021
นางสาววิมลมณีสีม่วง
                         
2063202020022
นางสาวสาวิตรีวันเจริญ
                         
2163202020023
นางสาวสุพัชชารักดวง
                         
2263202020024
นางสาวสุภาวดีถือศร
                         
2363202020025
นางสาวสุวรรณีศรีสุข
                         
2463202020026
นางสาวโสภาวรรณประภา
                         
2563202020027
นางสาวหนึ่งฤทัยชูกลิ่น
                         
2663202020030
นางสาวอภิชญาบุญชูมา
                         
2763202020031
นางสาวอมราพรพรมสุข
                         
2863202020032
นางสาวอรปรียาดอกสะบา
                         
2963202020033
นางสาวอรสาทองลอย
                         
3063202020034
นางสาวอลิสาทองภูมิพันธ์
                         
3163202020035
นางสาวอารีรัตน์พรทิพย์
                         
3263202020036
นายพุฒิชัยครองเชื้อ
                         
3363202020037
นายอภิวัฒน์เผือกพันธ์
                         
3463202020038
นางสาวณัฐนันท์เทพสนธิ
                         
3563202020039
นายฤทธิศักดิ์จำปา
                         
3663202020040
นางสาวนงเยาว์ยอดทรัพย์
                         
3763202020041
นางสาวนันทวรรณตรงแก้ว
                         
3863202020042
นางสาวกนกวรรณจันทิมา
                         
3963202020043
นางสาวสุภัชชญาณะนิมิตร
                         
4063202020044
นางสาวกุลนิษฐ์เสาตรง
                         
4163202020046
นางสาวนิภาพรลาประวัติ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................