วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสิริปัญญ์     เสริมสิริพิพัฒน์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163202040001
นางสาวกัณธิญาเมาลิชาติ
                         
263202040002
นางสาวกัลยาบูระพิน
                         
363202040003
นางสาวกิราพรลุยตัน
                         
463202040004
นางสาวขวัญหทัยชาบุญเรือง
                         
563202040005
นางสาวจันทรัชจันทะลี
                         
663202040006
นางสาวจุฑามาศกงล้อม
                         
763202040007
นางสาวจุฬาลักษณ์วงค์ใหญ่
                         
863202040008
นางสาวชฎาพรไชยเชษฐ
------------------       
963202040009
นางสาวชนิสรามังคุด
                         
1063202040010
นางสาวชมพูนุชใสนาม
                         
1163202040011
นางสาวชุติมาใจกล้า
                         
1263202040012
นางสาวณัฐฐินันท์เครือพันธ์
                         
1363202040013
นางสาวดารานันท์ทองดี
                         
1463202040014
นางสาวปณิดาจุลหอม
                         
1563202040015
นางสาวปณิตาพละศักดิ์
                         
1663202040016
นางสาวปนัดดาไกรศรี
                         
1763202040017
นางสาวประพิมภรณ์พละศักดิ์
                         
1863202040018
นางสาวพจมานจันทร์อินทร์
                         
1963202040019
นางสาวพรเพ็ญป้องกัน
                         
2063202040020
นางสาวพิชชาพรคำทวี
                         
2163202040021
นางสาวพุทธธิดาคำกิ่ง
                         
2263202040022
นางสาวเพ็ญนภาคำอ่อน
                         
2363202040023
นางสาวภัทราพรโพธิ์ทอง
                         
2463202040024
นางสาวมยุรีมณีจันทร์
                         
2563202040025
นางสาวมาริษาศรีนวล
                         
2663202040026
นางสาวรัชนีกรเกษรสร้อย
                         
2763202040027
นางสาวลลิตาเชื้อลิ้นฟ้า
                         
2863202040028
นางสาวลาวัลย์พรพ่วง
                         
2963202040029
นางสาววณัชภรณ์บุญโสม
                         
3063202040030
นางสาววรรณนิสาแย้มค้าย
------------------       
3163202040031
นางสาววัชรียาเนียมจิตร์
                         
3263202040032
นางสาวสิริยากรเสาร์คำ
                         
3363202040033
นางสาวสุกัญญาพรมรินทร์
                         
3463202040034
นางสาวสุจิตตราศรีภา
                         
3563202040036
นางสาวสุธาสินีกลิ่นมาลัย
                         
3663202040037
นางสาวสุพรรณษาหอมดวง
                         
3763202040038
นางสาวอรณิชชาสุขธูป
                         
3863202040039
นางสาวอรวรรณแก้วคง
                         
3963202040040
นางสาวอรัญยาพรมเสนา
                         
4063202040041
นางสาวอริชาเพ็งกระจ่าง
                         
4163202040042
นายทัศพลชันษา
                         
4263202040043
นายพีรพัฒน์ศรีรุ่งเรือง
                         
4363202040045
นายศุภกิตติ์สิมมาทอง
                         
4463202040091
นางสาวอัครมณีศักดิ์สิงห์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................