วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.(ทวิภาคี).22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณัฐ     กุลรัตน์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163202040046
นางสาวกัญญาภัทรพาพันธ์
                         
263202040047
นางสาวกัลยามะเดือ
                         
363202040048
นางสาวกาญจนาอ่อนทรวง
                         
463202040049
นางสาวขนิษฐาสาลี
                         
563202040050
นางสาวขวัญจิราวงค์เศษ
                         
663202040051
นางสาวจรัญญากิ่งจันมล
                         
763202040052
นางสาวจิราพรยี่สุ่น
                         
863202040053
นางสาวจีรนันท์กิ่งจันมล
                         
963202040054
นางสาวจุฑามาศจอมชู
                         
1063202040055
นางสาวเจนจิราไทรยรัตน์
                         
1163202040056
นางสาวชนากานต์จันทร์พรหม
                         
1263202040057
นางสาวชนิสราไชยภักดี
                         
1363202040058
นางสาวณัฐริยาวรรณทวี
                         
1463202040059
นางสาวดาราวัธน์จันทมั่น
                         
1563202040060
นางสาวทิพประภายตะโคตร
                         
1663202040061
นางสาวธนารีย์นางวงษ์
                         
1763202040062
นางสาวนิตยาการรัมย์
                         
1863202040064
นางสาวปรัชญาวิมลรักษา
                         
1963202040065
นางสาวปิยธิดาใสดี
                         
2063202040066
นางสาวปิยะวดีกายะชาติ
                         
2163202040067
นางสาวผาณิตนิภาใสปาน
                         
2263202040068
นางสาวพนิดาอำพะรัตน์
                         
2363202040070
นางสาวพรปรียาคำวงษา
                         
2463202040071
นางสาวพวงบุพผาธนู
                         
2563202040072
นางสาวภาณุมาสจันทร
                         
2663202040073
นางสาวภาวิณีวิไล
                         
2763202040074
นางสาวมัลลิกาสงโสด
                         
2863202040075
นางสาวเมฑาวีช่วยสงค์
                         
2963202040076
นางสาวรุ่งทิพย์อาจหาญ
                         
3063202040077
นางสาววิจิตราบุญบุดดา
                         
3163202040078
นางสาวแววมณีตั้งใจสุข
                         
3263202040079
นางสาวศรสรรค์สายทอง
                         
3363202040080
นางสาวศศิประภาสุภโค
------------------       
3463202040081
นางสาวศิริลักษณ์นาคชัย
                         
3563202040082
นางสาวศุพรรณษาคูณแก้ว
                         
3663202040083
นางสาวสุดารัตน์บุตรสมาน
                         
3763202040085
นางสาวอนุธิดาคำโสภา
                         
3863202040086
นางสาวอรสาสีพรม
                         
3963202040087
นางสาวเอมิการ์นวลแย้ม
                         
4063202040089
นายศุภาวีร์ทรงกลด
                         
4163202040090
นายสหรัฐเวียงแก้ว
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................