วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน การโรงแรม รหัสกลุ่ม กร.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายโสภณัฐ     พละศักดิ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163207010001
นางสาวกัลยารัตน์ฤกษ์ดี
                         
263207010002
นางสาวณัฐกฤตาพุ่มพิศ
                         
363207010004
นางสาวธิลดาจันทร์เทศ
                         
463207010005
นางสาวนพรัตน์คงมาก
                         
563207010006
นางสาวนันทิกานต์แถบหอม
                         
663207010007
นางสาวพรรณปพรสุขชาติ
                         
763207010008
นางสาวพัชราภาเครือพันธ์
------------------       
863207010009
นางสาวพิยดาแพงมา
                         
963207010010
นางสาวมณียาพรมพิมาร
                         
1063207010011
นางสาวรัชฎาภรณ์สารินันท์
                         
1163207010012
นางสาวรัชนีกรสิงห์ซอม
                         
1263207010013
นางสาววณิดาเหล็กกล้า
                         
1363207010014
นางสาววรรณนภาสาระภาพ
                         
1463207010015
นางสาวธาดากรมิ่งมะลี
                         
1563207010016
นางสาววิภาดากลิ่นกล่อม
                         
1663207010018
นางสาวสุนิสาเคียงสันเทียะ
                         
1763207010019
นางสาวสุภาวดีทะทอง
                         
1863207010020
นางสาวอารียาบัวลา
                         
1963207010023
นางสาวปลิดาบัวยืน
                         
2063207010024
นางสาวอลิษาตระการจันทร์
                         
2163207010025
นางสาววรรณวิสาศิริพันธ์
                         
2263207010026
นางสาวภัคจิราตาลหอม
                         
2363207010027
นางสาวอภิญญารัตน์ปัญญาวัน
------------------       
2463207010028
นางสาวธัญญารัตน์คุณลา
                         
2563207010047
นางสาวจิตรกัญญาผิวชะอุ่ม
------------------       
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................