วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน การโรงแรม รหัสกลุ่ม กร(ทวิภาคี).22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวหนึ่งฤทัย     สุวรรณพงษ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163207010003
นางสาวดวงฤทัยอินสนอง
                         
263207010021
นายปรัชญาใจมี
                         
363207010022
นายโยธินดวงสนิท
                         
463207010029
นางสาวกานติมาสืบสา
                         
563207010030
นางสาวดรัลพรนรินนอก
                         
663207010031
นางสาวพิมพกานต์จูมสีมา
                         
763207010033
นางสาวพีรดาไชยบำรุง
                         
863207010034
นางสาวมณฑิตาขันอาสา
                         
963207010035
นางสาวมิ่งขวัญเทพตาแสง
------------------       
1063207010037
นางสาวละอองดาวศรีอุดม
                         
1163207010038
นางสาววรรณวิสาสมพงษ์
                         
1263207010039
นางสาววิไลลักษณ์จิตรวงษ์
------------------       
1363207010040
นายจิรวัฒน์พากเพียร
                         
1463207010041
นายชยากรพาชื่น
                         
1563207010042
นายธวัชชัยผ่านพินิจ
                         
1663207010043
นายบัญญพนต์วงค์คำจันทร์
                         
1763207010044
นายพีรวิชญ์สายคำ
                         
1863207010045
นางสาวจันทราปัญญาคม
------------------       
1963207010046
นายดนุสรณ์สิงห์ทอง
                         
2063207010048
นางสาวปรางค์ทิพย์เหลืองมณีโรจน์
------------------       
2163207010049
นางสาวนัฐธิดาสุพาพงษ์
                         
2263207010050
นายสุพศินนาคศาลา
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................