วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม สชย(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวทราทิตย์     ชิดชม

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163301010001
นายอดิเทพชมชื่นดี
                         
263301010002
นายโภคินเกษแก้ว
                         
363301010003
นายนุติพงษ์ขันชัย
                         
463301010004
นายกิตติศรีกุล
                         
563301010005
นายธนายุทธภูพูล
                         
663301010007
นายสมรักกุษาเดช
                         
763301010008
นายณัฐพงศ์ถุงจันทร์
                         
863301010009
นายวัชระทองผิว
                         
963301010010
นายภูริณัฐมั่นชาติ
                         
1063301010011
นายอัมรินทร์นิลขันธ์
                         
1163301010012
นายณัฐศิษฏ์คุมมินทร์
                         
1263301010013
นายรณชัยเจริญทรัพย์
                         
1363301010014
นายอารัญโททอง
                         
1463301010016
นายอภิชิตพลเมือง
                         
1563301010017
นายกฤษณะกองพูล
------------------       
1663301010018
นายมรุพงษ์ธนะศรี
                         
1763301010020
นายวราวุฒิไก่แก้ว
                         
1863301010021
นายสุริยพงศ์อ้อมชมภู
                         
1963301010022
นายณัฐวุฒิสิงห์ซอม
                         
2063301010083
นางสาวภัสราสุขสีกี
                         
2163301010084
นายธีระพัฒน์หน่อคำผุย
------------------       
2263301010085
นายพัฒน์ธิพงษ์องอาจ
------------------       
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................