วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มชย(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชัยศิริ     ตุ้มคง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163301010023
นายชัยยาศรีทองคำ
                         
263301010025
นายนิมิตรพวงพันธ์
                         
363301010026
นายจิรวัฒน์ลุนดี
                         
463301010027
นายปฏิภาณปราบวงษา
                         
563301010028
นายวีระศักดิ์สวาทที
                         
663301010029
นายมิลธดาแจ่มสงค์
                         
763301010030
นายศุภชัยเจริญสุข
                         
863301010031
นายศุภวัฒน์อัตพงค์
                         
963301010032
นายโกสินทร์ระม้าย
                         
1063301010082
นายธีระวัฒน์โกศล
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................