วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า รหัสกลุ่ม มยฟ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชัยศิริ     ตุ้มคง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163301010024
นายปพนใจแปง
                         
263301010033
นายปฐมพงศ์นางวงษ์
------------------       
363301010034
นายพลากรคำศรี
                         
463301010035
นายสุภิชัยภูนุพา
                         
563301010036
นายโภชนกศิริบูรณ์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................