วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม มกอ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธนภัทร     จอมไส

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163301010050
นางสาวรักษิณาอาจเอี่ยม
------------------       
263301010051
นายกล้าณรงค์วันเจริญ
                         
363301010052
นายกิตตินันท์จำปาขีด
                         
463301010053
นายก้องภพเกษทองมา
                         
563301010054
นายชวรัตน์สร้อยรอด
                         
663301010055
นายชัยวัฒน์นาคชาติ
                         
763301010056
นายกฤษฎางค์ลายสุขัง
                         
863301010057
นายธนวัฒน์แจ่มสงค์
                         
963301010058
นายธินวิทย์ยนต์ดัน
                         
1063301010059
นายธีรภัทรวังทอง
                         
1163301010061
นายนราธิปสิงห์เสน
                         
1263301010062
นายนันทวุฒิแย้มทรัพย์
                         
1363301010063
นายภานุวัฒน์นิลแสง
                         
1463301010064
นายภาสกรใจเครือ
------------------       
1563301010065
นายไมตรีเครือบุตร
                         
1663301010067
นายกิตติชัยอภัยสีลา
                         
1763301010068
นายวรพงษ์แดนราชรัมย์
                         
1863301010069
นายวรัญญูบุญเชิญ
------------------       
1963301010070
นายวัชธิชัยแก้วเขียว
                         
2063301010071
นางสาวอารียาบุญทอง
                         
2163301010072
นายอภินันท์ธานี
                         
2263301010073
นายธีรภัทร์จูมคำ
                         
2363301010074
นางสาวอรวีเตชะนัง
                         
2463301010075
นายณรงค์ศักดิ์วิชระโภชน์
                         
2563301010076
นายชานนท์บุญจริง
                         
2663301010077
นายเขตตะวันสงโสด
                         
2763301010078
นายลักษ์ประสิทธิ์ดอนภูษา
                         
2863301010080
นายธีรภัทรสายใจ
                         
2963301010081
นายอภิวัฒน์ดำแดง
                         
3063301010086
นายสุโขหวลคนึง
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................