วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม สทผ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายไพฑูรย์     พ่อค้า

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163301020001
นายกันต์ธรหวนคะนึง
                         
263301020002
นายศรันย์ทิพย์สมบัติวงศ์
                         
363301020003
นายขจรยศกองแก้ว
                         
463301020004
นายวิชิตหวนคะนึง
                         
563301020005
นายวทัญญูนิวาท
                         
663301020006
นายเจษฎาสาบาล
                         
763301020007
นายณัฐวุฒิพุทธระสุ
                         
863301020008
นายณัฐพลจันพูล
                         
963301020009
นายเจษฎาปานประชาติ
                         
1063301020010
นายธีรศักดิ์ประชา
                         
1163301020011
นายสิทธิโชคนวนไชย
                         
1263301020012
นายณัฐพงษ์กงแก้ว
                         
1363301020013
นายพินิจทองสลับ
                         
1463301020014
นางสาววิภาวรรณสมาพงศ์
                         
1563301020015
นายศตวรรษจริงพิมาย
                         
1663301020016
นายสิทธิศักดิ์จันทิวา
                         
1763301020017
นายปรัชญาบุญเรืองศรี
                         
1863301020018
นายณัฐพลจันคู่
                         
1963301020019
นายสุทินพรมรักษ์
                         
2063301020020
นายชัชวาลย์ลีศรี
                         
2163301020021
นายสิทธิชัยประสิทธิ์
                         
2263301020048
นายณัฐพงศ์ไขพันธ์
                         
2363301020049
นายศรานุวัฒน์หวานจิตร
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................