วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม มทผ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายมานะศักดิ์     อารมณ์สวะ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163301020022
นางสาวขนิษฐาตั้งมั่น
                         
263301020023
นางสาวขนิษฐีตั้งมั่น
                         
363301020024
นายศักดาประชัน
                         
463301020025
นางสาวชลธิชามั่นชาติ
                         
563301020026
นางสาวเบ็ญจมาศโภคพันธ์
                         
663301020027
นางสาวศิรินทราคำแพง
                         
763301020029
นายกฤษดากงล้อม
                         
863301020031
นายชินวัฒน์หาญจางสิทธิ์
                         
963301020032
นายชุมพลโนนใชย์
------------------       
1063301020033
นายทิวากรพรมด้วง
------------------       
1163301020034
นายธัชพลสุขชาติ
                         
1263301020035
นายนิรุตสมบัติ
                         
1363301020037
นายภูวดลประเสริฐ
                         
1463301020038
นายวงค์ศักดิ์โคสา
                         
1563301020039
นายวันเฉลิมจิบจันทร์
                         
1663301020040
นายสมศักดิ์ติงสะ
                         
1763301020042
นายอนุชิตพรมรักษ์
                         
1863301020043
นายธนาธรณ์จามะรีย์
                         
1963301020044
นายอดิศักดิ์ศรีมะณี
                         
2063301020045
นายชาญณรงค์เนียมพันธ์
                         
2163301020046
นายวงค์มลฑานวนแย้ม
                         
2263301020047
นายพีรพัฒน์คำเพราะ
                         
2363301020050
นายเสฎฐวุฒิแรมกลาง
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................