วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม สชฟ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวัลชัย     ผัดศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163301040001
นายพงษ์ศกรโภคพันธ์
                         
263301040002
นายธนัญพันชัย
                         
363301040003
นายวิชิตกุกันยา
                         
463301040004
นายจีระศักดิ์พิมพ์ไชย
                         
563301040005
นายชุติชัยโพนปลัด
                         
663301040006
นายเทพนครสุขวงษ์
                         
763301040007
นายชาญณรงค์สีดาแก้ว
                         
863301040008
นายบรรพตนางวงค์
                         
963301040009
นายบารมีเครือบุดดา
                         
1063301040010
นายภูวงศ์อรรคบุตร
                         
1163301040011
นายคฑาเดชสาธรณ์
                         
1263301040012
นายมาวินเสือจอย
                         
1363301040013
นายภูมินทร์มั่นชาติ
                         
1463301040014
นางสาวณิลาวรรณกระแสงสี
                         
1563301040015
นายนพรัตน์รัตนเนตร์
                         
1663301040016
นายธีรวัฒน์ชาติงาม
                         
1763301040017
นายสิทธิพรกายะชาติ
                         
1863301040018
นายภานุวัฒน์ทองมนต์
                         
1963301040019
นายทศพรวรรณเวช
                         
2063301040020
นายศุภกิจพากเพียร
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................