วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม มชฟ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวัลชัย     ผัดศรี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163301040021
นางสาวศิริวิมลสืบสุด
                         
263301040022
นางสาวนัทธพรแก้วเมือง
                         
363301040023
นางสาวภารุณีวงษ์ทอง
                         
463301040025
นายขจรศักดิ์ทาสีทอง
                         
563301040026
นายธนาลักษณ์กุลมาศ
                         
663301040027
นายธมินทร์ศรีหาบุตร
                         
763301040028
นายธีรภัทร์พวงพันธ์
------------------       
863301040029
นายศิลปชัยบุญปัญญา
                         
963301040030
นายสุธารักษ์คำสุข
                         
1063301040031
นายอภิสิทธิ์คำแสนหมื่น
                         
1163301040032
นายเอกรินทร์แสงศร
                         
1263301040033
นายเอนกพงศ์พละศักดิ์
                         
1363301040034
นายพงษ์พิสุทธิ์บุตรดี
                         
1463301040035
นายกรพิชัยชนะวงค์
                         
1563301040036
นายปฏิวัติถนอมศรี
                         
1663301040037
นายถนอมศักดิ์คูณคำตา
------------------       
1763301040038
นายวราพลไชโชติ
                         
1863301040039
นายธีรโชติศิริบูรณ์
                         
1963301040040
นายจตุรพิธสุขศรี
                         
2063301040041
นายเคนวันเฉลิม
------------------       
2163301040042
นายรัฐพงศ์ชัยรัฐเสรี
                         
2263301040043
นายทินกรศิริบุญ
                         
2363301040044
นางสาวสุวนันท์ชาญชัย
                         
2463301040045
นางสาวสุภาพรพรหมคุณ
                         
2563301040046
นายไพรัชพละศักดิ์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................