วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม สชอ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชุมพล     พลเสนา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163301050001
นางสาวชุติมาประสิทธิ์
                         
263301050002
นางสาวน้ำทิพย์ประชัน
                         
363301050003
นางสาวยุวดีบุญลาม
                         
463301050004
นายธาราดลกงล้อม
                         
563301050005
นายพรชัยกงล้อม
                         
663301050006
นายวรากรณ์วาไชยะ
                         
763301050007
นายอภิชาติลาเลิศ
                         
863301050008
นายอมรเทพทาสิน
                         
963301050009
นายวุฒิสิทธิโชควารี
                         
1063301050010
นายอัมรินทร์แจ่มเชื้อ
                         
1163301050011
นายสุริยาประชา
------------------       
1263301050012
นายพยอมศิรินัย
                         
1363301050013
นายวุฒิภัทรรักธัญกรณ์
                         
1463301050014
นายพงศกรหัสดง
                         
1563301050015
นายณัฐพรทองสุข
                         
1663301050016
นายชินวัตรสมแพง
                         
1763301050029
นายธัญทัศหงห้อย
                         
1863301050030
นายทรงยศผ้าลายทอง
                         
1963301050031
นางสาวอนุกูลแสงกล้า
                         
2063301050032
นางสาวมัลลิกานามโคตร
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................