วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม สบบ(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางศริญญา     ผาแก้ว

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163302010001
นางสาวกมลทิพย์แก้วไพรวัน
                         
263302010002
นางสาวกาญจนาสมพริ้ง
                         
363302010003
นางสาวจรัญญาแสนทรัพย์
                         
463302010004
นางสาวจิราภรณ์ขันติวงษ์
                         
563302010005
นางสาวจีรนันท์บุญใส
                         
663302010006
นางสาวเจนจิราทองแกะ
                         
763302010008
นางสาวณัฏชญาศิลาคำ
                         
863302010009
นางสาวดรุโณทัยอ้วนหินกอง
                         
963302010010
นางสาวทัศนีย์เสมอภักษ์
                         
1063302010011
นางสาวธนิษฐาโพธิ์สาชัย
                         
1163302010012
นางสาวธัญญารัตน์ลาแพงศรี
                         
1263302010015
นางสาวสุนีย์พรเรืองศรี
                         
1363302010016
นางสาวปฐมพรไชยนาม
------------------       
1463302010017
นางสาวปนัดดาปุระมงคล
                         
1563302010018
นางสาวปภัสรามีไชโย
                         
1663302010019
นางสาวเปรมฤทัยไชยวรรณ์
                         
1763302010020
นางสาวเปรมวดีไชยพรม
                         
1863302010021
นางสาวเพ็ญจันทร์ชัยบุตร
                         
1963302010022
นางสาวภัทราวดีตรีรัตน์วิชชา
                         
2063302010023
นางสาวมณีเพชรชารีเลิศ
                         
2163302010024
นางสาวมินตราชัยนาม
                         
2263302010025
นางสาวรัศมีโสระมรรค์
                         
2363302010026
นางสาวลลิตาแก้วคำชาติ
                         
2463302010027
นางสาววิภาภรณ์พงษ์อ่อน
                         
2563302010028
นางสาวสุกัญญานางวงค์
                         
2663302010029
นางสาวสุกัญญาสาธรณ์
                         
2763302010030
นางสาวสุดารัตน์ขันติ
                         
2863302010031
นางสาวสุดารัตน์ศิริพัฒน์
                         
2963302010032
นางสาวสุนิษาธรรมนาม
                         
3063302010034
นางสาวสุภาวดีทวีพันธ์
                         
3163302010035
นางสาวสุภาวรรณสุวรรณสิงห์
                         
3263302010036
นางสาวอทิตยาโจมสติ
                         
3363302010037
นางสาวอารียาดาวัลย์
                         
3463302010038
นางสาวอิศราภรณ์อำไพ
                         
3563302010039
นายนพรัตน์เงินดี
                         
3663302010040
นายสุรชาติสุดใจ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................