วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม สบบ(ทวิภาคี).22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางคนองรักษ์     ป้อมหิน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163302010041
นางสาวมนต์ทิกาเพ็งกระจ่าง
                         
263302010042
นางสาวภัทราวดีหะริวงค์
                         
363302010043
นางสาวสุพรรษาแซ่เตีย
                         
463302010044
นางสาวชมพูนุทไตรศิริพานิช
                         
563302010045
นางสาวเวริกาไกรรักษ์
                         
663302010046
นางสาวศิริกัณยาวงศ์ใหญ่
                         
763302010047
นางสาวศุภลักษณ์โพธิ์พันธ์
                         
863302010048
นางสาวสุพรรณิการ์สุวรรณ
                         
963302010049
นางสาวกัลยาลักษณ์ดาวใส
                         
1063302010050
นางสาวศิริลักษ์เจือทอง
                         
1163302010051
นางสาวพัชรินทร์บุญปก
                         
1263302010052
นางสาวบุษกรมาทอง
                         
1363302010053
นางสาววิลาวัลย์ครองชัย
------------------       
1463302010054
นางสาวพัชรินทร์ศรีรินทร์
                         
1563302010055
นางสาวบุศราคำโสภา
                         
1663302010056
นางสาวพรชิตาใยเมือง
                         
1763302010057
นางสาวดวงฤดีคำจันทร์
                         
1863302010058
นางสาวสุชาดายอยอด
                         
1963302010059
นางสาวภัสสรพรมฤทธิ์
------------------       
2063302010091
นางสาวอรวรรณแตะต้อง
------------------       
2163302010092
นางสาวศิริลักษณ์คำจันทร์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................