วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม มบบ.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวเพ็ญธิดา     แก้วคำ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163302010060
นางสาวเกษแก้วนาลาสาย
                         
263302010061
นางสาวจันทร์ธิดาจอมพันธ์
------------------       
363302010062
นางสาวชลธิชาคมมน
                         
463302010063
นางสาวธัญญาลักษณ์เกษจันทร์
                         
563302010064
นางสาวนพรัตน์ละมูล
                         
663302010065
นางสาวนิตยากองอาสา
                         
763302010067
นางสาวบุษยมาสเผื่อแผ่
                         
863302010068
นางสาวภารดายาเคน
                         
963302010069
นางสาวลักขณาสิงห์ผง
                         
1063302010070
นางสาววิมลภาไชยมา
                         
1163302010071
นางสาววิไลลักษณ์สามิตร
                         
1263302010072
นางสาวสายฝนในพิมาย
                         
1363302010073
นางสาวสุดารัตน์วงศ์สาคำ
                         
1463302010074
นางสาวโสภิดาพอใจ
                         
1563302010075
นางสาวอริสาอุทภู
                         
1663302010078
นางสาวอัญญารัตน์แสนลา
                         
1763302010079
นางสาววนิดาศิรินัย
                         
1863302010080
นางสาวลักษมนนิสวงค์
                         
1963302010081
นางสาวสุภาพรวงศ์ละคร
                         
2063302010082
นางสาวสุดาพรเจือทอง
                         
2163302010083
นางสาวณัฎฐพรศรีสวย
                         
2263302010084
นายจิรพัฒน์ศรีอุทุมพร
                         
2363302010085
นางสาวจิราพรรณหอมคำ
                         
2463302010086
นางสาววนิดาทวีวงษ์
                         
2563302010087
นางสาวนิลดารองศักดิ์
------------------       
2663302010088
นางสาวศศิธรสอนบุญทอง
                         
2763302010089
นางสาวนันทิดาชูสวัสดิ์
                         
2863302010090
นางสาวสุทธิดาอาการ
                         
2963302010093
นางสาววิภาดาระหงษ์
                         
3063302010094
นายนันทวัฒน์สะอาด
                         
3163302010095
นางสาวชัชฎาพรประจันทร์
------------------       
3263302010096
นางสาวพิชญาพรหันแถลง
                         
3363302010097
นางสาวสุพัตราสีอุตะ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................