วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม สบต(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางนงลักษณ์     ศรีชา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163302020001
นางสาวกุสุมาระกำ
                         
263302020002
นางสาวธิติพรนวนคำ
                         
363302020003
นางสาวปัทมายอดแก่น
                         
463302020004
นางสาวสิริกัญญาวงศ์ดวงภมร
                         
563302020005
นางสาวสุกัญญารัตน์บุญเพ็ง
                         
663302020006
นางสาวอาภัสรากันยาสาย
------------------       
763302020007
นางสาวอาภากรรบสวาสดิ์
                         
863302020008
นางสาวอารีรัตน์กายชาติ
                         
963302020009
นางสาววิลาวัลย์ไชยโคตร
                         
1063302020010
นางสาวสุภาวดีแจ่มสงค์
                         
1163302020011
นางสาววรัญญาสมจิต
                         
1263302020013
นายภานุวัฒน์สุขชาติ
                         
1363302020014
นางสาววาสนาแจ่มเชื้อ
                         
1463302020015
นางสาวกนกวรรณคำเหลือ
                         
1563302020016
นางสาวกมลทิพย์อ้าย
                         
1663302020024
นายกิตติศักดิ์บุญมา
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................