วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม มบต(ทวิภาคี)21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางนงลักษณ์     ศรีชา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163302020017
นางสาวณัฐวดีกงล้อม
                         
263302020018
นางสาวนิภาผกาศรี
                         
363302020019
นางสาวอริสาดวงจันทร์
                         
463302020020
นางสาววิลาวัณย์สุระชาติ
                         
563302020021
นางสาวจินตหราบริสุทธิ์
                         
663302020022
นางสาวกัลยาณีบุญจันทร์
                         
763302020023
นางสาวนวนิตย์นุชเจ๊ก
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................