วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล สาขางาน ธุรกิจดิจิตอล รหัสกลุ่ม สบค(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวิทยา     ลัทธิมนต์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163302040001
นางสาวณัฐธิดาสุดธง
                         
263302040002
นางสาวนภัสสรผาสี
                         
363302040003
นางสาวปพิชญามาลัย
                         
463302040004
นางสาวพรชิตารุ่งแสง
                         
563302040005
นางสาวภัคจิราภรณ์พันศรี
                         
663302040006
นางสาวมณีวรรณอุปถัมภ์
                         
763302040007
นางสาวรัตนาภรณ์เอ้โทบุตร
                         
863302040008
นางสาวสายพินอัมพร
                         
963302040009
นางสาวสิริยากรสอพอง
                         
1063302040010
นางสาวสุดารัตน์ศรีแก้ว
                         
1163302040011
นายคณินจ์แสนกือ
                         
1263302040012
นายจิรวัฒน์มนัส
                         
1363302040013
นายชัชวาลชลอยบุญ
                         
1463302040014
นายธไนศวรรย์ผิวพรรณ
                         
1563302040015
นายนพรุจยมราช
                         
1663302040016
นายนันธิเดชสุขเสริม
                         
1763302040017
นายเรืองศักดิ์สระเงินสิงห์
                         
1863302040018
นายฤทธิชัยไชยะพันธ์
                         
1963302040019
นายวัชรพลประสานพันธ์
                         
2063302040020
นายอภิชาติอรจันทร์
                         
2163302040021
นางสาวฐิติภัตร์พุทธาทาป
                         
2263302040022
นายธนภัทร์ไชยวงษ์
                         
2363302040023
นายนพนันท์ศรีโคตร
                         
2463302040024
นายอดิเทพสิงห์ทอง
                         
2563302040025
นายภูธเนศเพ็ชมาส
                         
2663302040026
นายชานุเดชภักพวง
                         
2763302040027
นายธนภัทรตันสุวรรณรัตน์
                         
2863302040028
นายธนธัชโคจำนงค์
                         
2963302040029
นางสาวสุริสาภานะรมย์
                         
3063302040030
นางสาววิลัยพรณะนิมิตร
                         
3163302040031
นางสาววรรณวิสาทองเนตร
                         
3263302040032
นางสาวเจริญรัตน์พวงสวัสดิ์
                         
3363302040033
นางสาวกฤติยาเที่ยงธรรม
                         
3463302040034
นางสาวพัชรีภรณ์จำปาขีด
                         
3563302040035
นางสาวอรัญญาดารุณิกรณ์
                         
3663302040036
นางสาวจันทิมาผาแก้ว
                         
3763302040037
นางสาวจันทิมาศรีชัย
                         
3863302040038
นางสาวจุฑามาสใสเทา
                         
3963302040039
นางสาวศรีไพรศิริโสม
                         
4063302040040
นายเอกกวีเงาศรี
                         
4163302040089
นายอธิปไตยไชยสิน
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................