วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจและดิจิตอล สาขางาน ธุรกิจดิจิตอล รหัสกลุ่ม มบค.(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวิทยา     ลัทธิมนต์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163302040041
นางสาวกิตติยามิลธรณ์
                         
263302040042
นางสาวจริยาเค้าเงื่อน
                         
363302040043
นางสาวจันทิมาการะเกษ
                         
463302040044
นางสาวจิตราบุญบุตร
                         
563302040045
นางสาวจุฑาทิพย์มันดบ
                         
663302040046
นางสาวจุฑามาศแทนหอม
                         
763302040047
นางสาวโฉมฉายกลิ่นพิกุล
                         
863302040048
นางสาวชญาดาสิงห์ผง
                         
963302040049
นางสาวชฎาพรแก้วแดง
                         
1063302040050
นางสาวณิชากรมหาพรม
                         
1163302040051
นางสาวดวงกมลคำวงษา
                         
1263302040052
นางสาวนภาภรณ์สายสิงห์
                         
1363302040053
นางสาวนันธิดาไชยชาติ
                         
1463302040054
นางสาวนุชจิราตรีรักษา
------------------       
1563302040055
นางสาวปิยะมาศพรหมแสงใส
                         
1663302040056
นางสาวปิยะธิดาโสระมรรค์
                         
1763302040057
นางสาวพรพิมลพลศรี
                         
1863302040058
นางสาวพัชราภากิ่งแก้ว
                         
1963302040059
นางสาวพิมพรรณบรรเจิด
------------------       
2063302040064
นางสาววันวิสาข์ชมหอม
                         
2163302040065
นางสาววิลาวรรณสุวรรณ
                         
2263302040066
นางสาววิไลวรรณคำสุข
                         
2363302040067
นางสาวสุจิตตราเครือทอง
                         
2463302040068
นางสาวสุธาสินีณะวัน
                         
2563302040069
นางสาวเสาวลักษณ์คำจุล
                         
2663302040070
นางสาวอริสาสิงคะ
                         
2763302040071
นางสาวอังคณาทองสา
                         
2863302040073
นางสาวอารยาวังมา
                         
2963302040074
นายณัฐชนนโคจำนงค์
                         
3063302040075
นายธวัชชัยหาสุข
                         
3163302040076
นายไพรวรรณเนียมจิตร์
                         
3263302040077
นายอำนาจยินดีรัมย์
                         
3363302040078
นายสุวิโรจน์ศิริธนกุลพงษ์
                         
3463302040079
นางสาวสุพรรณษาจันทะไพร
                         
3563302040080
นางสาวจิราพัชรพัดไธสง
                         
3663302040081
นางสาวเมธาณีทรงกรด
                         
3763302040082
นางสาวชนากรณ์ถอยกระโทก
                         
3863302040083
นายธนากรไชยสัตย์
                         
3963302040084
นางสาวมาซ่าลัพษ์จันดารักษ์
                         
4063302040085
นายวรพลจันพวง
                         
4163302040086
นางสาววรนุชวงค์คำจันทร์
                         
4263302040087
นางสาวมุธิตาสิงคะ
                         
4363302040088
นางสาวจุฑามาศกุลหอม
                         
4463302040090
นางสาวดุษฎีศรีจันดี
                         
4563302040091
นางสาวพิมชนกไกรยา
                         
4663302040092
นางสาวจิรารัตน์พิมศิริ
                         
4763302040093
นางสาวพรรณมณีศรีสังขาร
                         
4863302040094
นางสาวขรินทร์ทิพย์สีชารู
                         
4963302040095
นางสาวอภิภาวดีบุญยิ่ง
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................