วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม รหัสกลุ่ม สกร(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางเพ็ชรา     โหม่งมาตร์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163307010001
นางสาวกุลธิดาบุสภาค
                         
263307010003
นางสาวพรพิมลครองใจ
                         
363307010004
นางสาวมานิตาบุดสีพันธ์
                         
463307010006
นางสาวมานิตาศรีสอน
                         
563307010007
นางสาวฐิติมาหาลาพ
                         
663307010008
นางสาวมุนินทร์บุญเรือง
                         
763307010009
นางสาวดารินทิพย์ศิลปศาสตร์
                         
863307010010
นางสาวสุนิสาโปรยทอง
                         
963307010011
นางสาวนาตยาพรมสุข
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................