วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชา การโรงแรม สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม รหัสกลุ่ม มกร(ทวิภาคี).21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางเพ็ชรา     โหม่งมาตร์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
163307010012
นางสาวจิราวรรณขันโท
                         
263307010014
นางสาวอรอุมามิตรจังหรีด
                         
363307010015
นายภานุพงษ์พรมพิลา
                         
463307010016
นางสาวนภสรพรมแดง
                         
563307010017
นางสาวจริยาวันสุข
                         
663307010018
นางสาววรดากงล้อม
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................