วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.13 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายจิรพันธ์     สำเภา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201010053
นางสาวปิยะประภาภรณ์อินอะนันต์
                   ✓   
264201010054
นายปิยะสวัสดิ์แก้วอาสา
                   ✓   
364201010055
นายพงศ์ศิริศิลาคำ
                   ✓   
464201010057
นายพิษณุศิรินัย
------------------ ✓   
564201010058
นายพีรพัฒน์มีศรี
------------------       
664201010059
นายภานุวัฒน์ผิวขาว
                         
764201010060
นายภูริพัฒน์มหิทธิหัสดี
                   ✓   
864201010061
นายภูวฤทธิ์อินทะพันธ์
                   ✓   
964201010062
นายเมธิชัยโคจันทร์
                         
1064201010063
นายรัฐพลประสิทธิ์
                   ✓   
1164201010064
นายรัฐภูมิกงล้อม
                         
1264201010065
นายรัฐภูมิบุญชู
                         
1364201010066
นายราชวัตรขนอ่อน
                   ✓   
1464201010067
นายราชันย์กัญญาลา
                         
1564201010068
นายวรกานต์ปุยวงค์
                         
1664201010069
นายวรกิตติ์ไชยเกล้า
                   ✓   
1764201010070
นายวรชิตพรมสุข
                   ✓   
1864201010071
นายวรัญญาเผื่อแผ่
------------------       
1964201010072
นายวัชรากรทารักษ์
                         
2064201010073
นายวันชัยอินทะพันธ์
                   ✓   
2164201010074
นายวัศยาสายทอง
                         
2264201010075
นายวิธวัฒน์เพ็ญสะเนาะ
                         
2364201010076
นายวุฒิไกรแก้วมงคล
                         
2464201010077
นายศิริวัฒน์มะลิ
                         
2564201010078
นายสมชายนิสวงค์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................