วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.14 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายจิรพันธ์     สำเภา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201010079
นายสิทธิโชคคำแสงดี
                   ✓   
264201010080
นายสุกกัญญาอินทรีย์
                   ✓   
364201010081
นายสุทธิพงษ์ธรรมดวง
                   ✓   
464201010082
นายสุวิชญากายะชาติ
                   ✓   
564201010083
นายอดิศักดิ์แก้วสาลี
                   ✓   
664201010084
นายอดิศักดิ์สารพงษ์
                   ✓   
764201010085
นายอนุชิตพันชนะ
                         
864201010086
นายอนุชิตสารภาพ
                   ✓   
964201010087
นายอนุพงษ์คมไสย
                         
1064201010088
นายอมรรัตน์ช้างนาม
                   ✓   
1164201010089
นายอัษฦาใจโชติ
                   ✓   
1264201010090
นายอานนท์ชินวงษ์
                   ✓   
1364201010091
นายอานุภาพเต่าทอง
                   ✓   
1464201010092
นายเอกอรัญย์เพ็ชรหาญ
------------------       
1564201010093
นายกฤษณศักดิ์จุกแก้ว
                   ✓   
1664201010094
นายการัณยภาพสิงหาชัย
                         
1764201010095
นายกิตติคุณกงศรี
                   ✓   
1864201010096
นายกิตติคุณสายทอง
                         
1964201010097
นายกิตตินันท์ขันทวิชัย
                         
2064201010098
นายกิตติศักดิ์ส่งเสริม
                   ✓   
2164201010099
นายไกรเพชรดีล้อม
                   ✓   
2264201010100
นายขจรศักดิ์เนตรใส
                   ✓   
2364201010101
นายจักรพงค์สมสิงห์
                   ✓   
2464201010102
นายฉัตรมงคลนารีษา
                         
2564201010103
นายโชคชัยมนตรี
                   ✓   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................