วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.15 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอุทัย     จรรยากรณ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201010104
นายไชยวิเศษแซ่เตียว
------------------       
264201010105
นายณัฐพลสะอาด
                   ✓   
364201010106
นายณัฐวัตรโสภา
                   ✓   
464201010107
นายทวีชัยหอมหวาน
                   ✓   
564201010108
นายทัพพ์คำเพราะ
------------------ ✓   
664201010109
นายธนโชติลาประวัติ
                   ✓   
764201010110
นายธัญพิสิษฐ์นนทกาล
                   ✓   
864201010111
นายธีรพลอ่อนวรรณะ
------------------       
964201010112
นายธีรวัฒน์วิพันธ์
------------------       
1064201010113
นายนนทกรผดุงสุข
                   ✓   
1164201010114
นายนราวิชญ์ทองคำ
                   ✓   
1264201010115
นายนฤสรณ์สุขชาติ
                         
1364201010116
นายนัทธพงศ์ชรินทร์
------------------       
1464201010117
นายนัทธพงศ์สิงห์วงษา
                   ✓   
1564201010119
นายนิรุทธ์ทาเงิน
------------------       
1664201010120
นายปกรณ์เกษมสินธารา
                   ✓   
1764201010121
นางสาวปนัดดาเพ็งกระจ่าง
------------------       
1864201010122
นายปิยะเดชหวนคนึง
                   ✓   
1964201010123
นายพงษ์พิพัฒน์จีนจันทึก
                   ✓   
2064201010124
นายพิชัยยุทธจันทร์แจ้ง
                   ✓   
2164201010125
นายพิเชษฐ์ทานะมัย
                   ✓   
2264201010126
นายพีรพัฒน์โภคพันธ์
                         
2364201010127
นายพุฒิพงศ์จันทร์แรม
------------------       
2464201010128
นายภควัตพุ่มทอง
                   ✓   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................