วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.16 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายอุทัย     จรรยากรณ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201010131
นายรัฐภูมิยศศิริ
------------------       
264201010132
นายรัฐภูมิศรกิจ
                         
364201010133
นายรุ่งทรัพย์มนตรี
------------------       
464201010134
นายวราพลเสนาภักดิ์
                   ✓   
564201010135
นายวิศรุตการัมย์
                         
664201010136
นายวุฒิชัยเมณฑ์กูล
                   ✓   
764201010137
นายวุฒิภัทรคำแพง
                   ✓   
864201010139
นายสถาพรสิมาวัน
                         
964201010140
นายสมบูรณ์ทรัพย์คมไสย
                   ✓   
1064201010141
นายสันสกฤตละมูล
                   ✓   
1164201010142
นายสิงห์ทองรัตนสิงห์
                   ✓   
1264201010143
นายสิงหาเนียมคำ
                   ✓   
1364201010144
นายสิรภัทรกินรา
------------------       
1464201010145
นางสาวสุชานันท์มิ่งขวัญ
------------------       
1564201010146
นางสาวสุดารัตน์ภูขีด
                   ✓   
1664201010147
นายแสงสุรีย์ครองเชื้อ
                   ✓   
1764201010148
นายอดิศรศรีมะณี
                         
1864201010149
นายอนุวัตรรสชาติ
                   ✓   
1964201010150
นายอมรวิวัฒน์ชินทอง
                   ✓   
2064201010151
นายอัษฎาภรณ์พงษ์ขันธ์
                   ✓   
2164201010153
นายเอกราชสมาน
                   ✓   
2264201010225
นายกัญจน์ชนะมณฑาทอง
                   ✓   
2364201010247
นางสาวจุฬาลักษณ์อินทโคตร
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................