วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน เครื่องกลอุตสาหกรรม รหัสกลุ่ม ชกอ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธนภัทร     จอมไส

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201010155
นายกฤษฏาพรคำแก้ว
                   ✓   
264201010156
นายกลวัชรคามินทร
                         
364201010157
นายแก้วอิทธิฤทธิ์สมแก้ว
                         
464201010158
นายจักรีทองขาว
                   ✓   
564201010159
นายจิรายุจันทร์พูล
                   ✓   
664201010160
นายเจษฎามาหา
                   ✓   
764201010161
นายฉันทวัฒน์เวียงคำ
                   ✓   
864201010162
นายชัยวัฒน์ระกำ
                   ✓   
964201010163
นายชัยอนันท์ศรีสวย
                   ✓   
1064201010164
นายวีรยุทธคะนอง
                   ✓   
1164201010165
นายวีระภาพกุลวิลัย
                   ✓   
1264201010166
นายสิทธิพลน้ำแย้ม
                   ✓   
1364201010167
นายสุเมธทองใบใหญ่
                   ✓   
1464201010168
นายสุรเดชกงล้อม
                   ✓   
1564201010169
นายโสภณวิชญ์มวลพรม
                         
1664201010170
นายอนุวัฒน์ชัยนาม
                         
1764201010171
นายอภิเวชพูลเพิ่ม
                         
1864201010210
นายณัฐพลวิชา
                   ✓   
1964201010212
นายธีรพงษ์ศรีพรม
                         
2064201010220
นายณัฐวัตรอรศรี
                         
2164201010223
นายศรัณย์มะโนรา
                         
2264201010229
นายอนุศักดิ์บุญนิธิ
                         
2364201010232
นายอรรถพลสู้ณรงค์
                   ✓   
2464201010238
นายกฤษฎาพรพรหมมา
                         
2564201010239
นายคุณภัทรขาวสลับ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................