วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ตัวถังและสี รหัสกลุ่ม ชถ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณัฐพล     วรรณทอง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201010217
นายสุวรรณภูมิกุลศิริ
                         
264201010218
นายนัฐภูมิแสงสว่าง
                         
364201010219
นายขัตติยะบุญมาวงษ์
                         
464201010226
นายกีรติแก้วอาษา
                         
564201010227
นายชนะศักดิ์เขียวขำ
------------------       
664201010242
นายธนกรณ์ทองศรี
------------------       
764201010243
นายชัยณรงค์จันทะโคตร
                         
864201010244
นายวชิรวิทย์นัดที
                   ✓   
964201010245
นายชานนคำลุน
                   ✓   
1064201010246
นายธีรภัทรบุญเหลือ
                   ✓   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................