วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายภูดิศ     สุวรรณวงค์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201020001
นายเจตรินทร์จันทะโคตร
                         
264201020002
นายเฉลิมชัยหลวงภักดี
                         
364201020003
นางสาวชมพู่ธงชัยพงษ์พัฒนะ
------------------ ✓   
464201020004
นายชัยณรงค์คำแสน
                   ✓   
564201020007
นายชิษณุพงศ์ครองชัย
                         
664201020008
นางสาวณัฐณิชาคูณทรัพย์
                         
764201020009
นายณัฐวุฒิจันทร์เทศ
                   ✓   
864201020010
นายธนชัยจุลหอม
                   ✓   
964201020011
นายธนโชติคำศรี
                         
1064201020012
นายธนดลสิงห์วงษา
                   ✓   
1164201020015
นายธีรศักดิ์บุตดีแพง
                   ✓   
1264201020016
นายธีรศักดิ์เมคา
                   ✓   
1364201020017
นายธีระพัฒน์เมอมะนา
                   ✓   
1464201020018
นายนพณัฐอินทร์รอ
                         
1564201020019
นายนันทิชาแก้วดี
                         
1664201020020
นายพันธวัชสีดาโคตร
                   ✓   
1764201020021
นายพีรพลพารา
                   ✓   
1864201020022
นายพีรพัฒน์ตันโยธา
                         
1964201020023
นายภูวดลต้นแสง
                   ✓   
2064201020026
นายศิลปชัยจิตรอ่อน
                         
2164201020027
นายศุภจักรอัมภรัตน์
                         
2264201020107
นางสาววิระดามะโนรัตน์
                   ✓   
2364201020110
นายธีรชัยปลื้มใจ
                   ✓   
2464201020111
นายณัฐนัยผาแก้ว
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................