วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายภูดิศ     สุวรรณวงค์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201020028
นายวรายุทธ์ทวีศรี
                         
264201020029
นายวรายุสทะคำวงษ์
                   ✓   
364201020030
นายวิชาเคารพ
------------------       
464201020031
นายวีระศักดิ์จันทาทอง
                   ✓   
564201020032
นายศุภกิตติ์ประสงค์
                   ✓   
664201020033
นายสรเดชโสมรัมย์
                   ✓   
764201020034
นายสิทธิพลพลพันธ์
                   ✓   
864201020035
นายสุพลคำมาโฮม
                   ✓   
964201020036
นายอธิชาติไชยโฆษ
                         
1064201020037
นายอภิรักษ์แสงดี
                   ✓   
1164201020038
นายอภิสิทธิ์ป้องพา
                   ✓   
1264201020039
นายอัษฎาสายสุ่ย
                         
1364201020040
นายอำพลพงษ์พิมพ์
                   ✓   
1464201020041
นายอิทธิกรเชื้อทอง
                         
1564201020042
นายกรินทร์สีทา
                         
1664201020043
นายกฤษฎาแก้วพิลา
                   ✓   
1764201020044
นายกฤษฎาสารสุข
                   ✓   
1864201020046
นายเกียรติศักดิ์อ่อนหอม
                   ✓   
1964201020048
นายจิรวัฒน์ศรีโพธิ์
                   ✓   
2064201020049
นายชัยยาสังข์ทอง
------------------       
2164201020050
นายชัยวัฒน์ฐานทอง
                   ✓   
2264201020051
นายณรงค์ชัยดวงนาค
                   ✓   
2364201020052
นายณัฏฐกิตต์คำดี
                         
2464201020053
นายสิทธิโชคกลมพันธ์
                   ✓   
2564201020054
นายสุวิจักขณ์เขียวอ่อน
                   ✓   
2664201020112
นางสาวเขมจิราแสงเพ็ชร
                   ✓   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................