วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.14 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายมานะศักดิ์     อารมณ์สวะ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201020082
นายกฤษดาวิเศษจุมพล
------------------       
264201020083
นายกิตติพรใจรัมย์
------------------       
364201020084
นายโกสินทร์ยอดแก่น
------------------       
464201020085
นายขจรยศพรานพรม
                         
564201020086
นางสาวขวัญเดือนมะลิภา
------------------       
664201020087
นายคมกฤษเปล่งปลั่ง
                   ✓   
764201020088
นายจักรภัทรสายบัว
------------------       
864201020089
นายจิรชัยนามวิชัย
                   ✓   
964201020090
นายจิรพัฒน์เนืองนอง
------------------       
1064201020091
นายวิษณุสรรค์พื้นพรม
                   ✓   
1164201020092
นายไชยเฉลิมนิลเนตร
                   ✓   
1264201020093
นายณัฐพลไชยโคตร
                   ✓   
1364201020094
นายทิวทัศน์ลันดา
                   ✓   
1464201020095
นายธนภัทรสมบูรณ์
                   ✓   
1564201020096
นายอภิวัฒน์น้อยคำพวง
                   ✓   
1664201020097
นายอภินันท์ทองคำผุย
                   ✓   
1764201020098
นายอภิศักดิ์หงษ์ขาว
                         
1864201020099
นายอานัติธนูทอง
                   ✓   
1964201020100
นายกฤษฎาพิริเกรง
                   ✓   
2064201020102
นายนิรพัฒน์แก้วสุด
                   ✓   
2164201020103
นายรัฐภูมิกัลยา
                   ✓   
2264201020104
นายกิตติชัยมั่นใจ
                   ✓   
2364201020106
นายอาทิตย์ทองสลับ
                         
2464201020108
นายอัฐกรคำวงษา
                         
2564201020109
นางสาวบุษยารัตน์วงษ์แสง
                   ✓   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................