วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา เชื่อมโลหะ สาขางาน ช่างเชื่อมโลหะ รหัสกลุ่ม ชช.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสมาน     คำขาว

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201030001
นายกิตติศักดิ์สุขวงศ์
                   ✓   
264201030002
นายชนาธิปน้ำแย้ม
                   ✓   
364201030003
นายชนาธิปศรีพยุง
                   ✓   
464201030004
นายนทีครองเชื้อ
                   ✓   
564201030006
นางสาวปุณนิศาแก้วจันทร์
                   ✓   
664201030007
นายรพีภัทรบัวรินทร์
                   ✓   
764201030008
นายสมประสงค์จำปาทิพย์
------------------ ✓   
864201030009
นายอนันต์สิทธิ์จอมตั้ง
                   ✓   
964201030010
นายอมรฤทธิ์ทองวิจิตร
------------------ ✓   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................