วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายบุญจันทร์     โตมร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201040001
นางสาวขวัญลัดดาอุทัยศรี
                   ✓   
264201040002
นายจิรภัทรอุทัยศรี
                   ✓   
364201040003
นายจิรภาสเอมเอี่ยม
                         
464201040004
นางสาวจิรวรรณวงค์ใหญ่
                   ✓   
564201040005
นายเจษฎาภรณ์พันธ์สวัสดิ์
                   ✓   
664201040006
นายเฉลิมชัยทองปลูก
                         
764201040007
นายไชยศิริศิริสิมะ
                         
864201040008
นายณัฐวุฒิบุญจริง
                   ✓   
964201040009
นางสาวทิพวรรณกล้าหาญ
                   ✓   
1064201040010
นางสาวเปลวตะวันสมขาว
                   ✓   
1164201040011
นางสาวพัชราภานรสิงห์
                   ✓   
1264201040012
นายเอกภักดิ์รัตนะ
                   ✓   
1364201040013
นางสาวพิมพ์พากรแก้วประสิทธิ์
                   ✓   
1464201040014
นายสุวนันท์พึ่งพิง
                   ✓   
1564201040015
นายดำรงค์นาคชัย
                   ✓   
1664201040075
นายอนาวิลธรรมวงษ์
                   ✓   
1764201040086
นายพงศกรนิลเกษ
                   ✓   
1864201040087
นางสาวปวรวรรณบุตรวงค์
------------------ ✓   
1964201040088
นางสาวธิติมาพละศักดิ์
                   ✓   
2064201040089
นายนรเศรษฐ์ใบเขียว
                   ✓   
2164201040093
นายพิษณุพงธ์ศรีบุรี
                         
2264201040094
นายอัครพลโอนวัง
                   ✓   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................