วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.14 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายธีระ     ศรีมาบุตร

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201040051
นายเอกรัฐสารสุข
                         
264201040052
นายเอกรินทร์รัตนะ
                   ✓   
364201040053
นายกฤษฎาคำนึง
                         
464201040054
นายก้องกิดากรจันทร์โคตร
                         
564201040055
นายก้องเกียรติกาญจนะชาติ
------------------       
664201040056
นายการันตีขมหวาน
                   ✓   
764201040057
นายกิตติภมิูดาวไสย์
                         
864201040059
นายชนะชัยไชยชาติ
                         
964201040060
นายไชยวัฒน์วาไชยะ
                         
1064201040061
นายณัฐดนัยศิริพันธ์
                         
1164201040062
นายณัฐวัฒน์พึ่งพิง
                   ✓   
1264201040063
นายดนุชาโสดามุข
                         
1364201040064
นายเดชาบดินทร์นาครินทร์
                   ✓   
1464201040065
นายธนภัทรแก้วเมือง
                   ✓   
1564201040066
นายธนาธิปเชื้ออุ่น
                   ✓   
1664201040067
นายนราวิชญ์สมคำศรี
                         
1764201040068
นายนัทธพงศ์นาคำลอด
                   ✓   
1864201040105
นายนภันต์จันไทย
                   ✓   
1964201040111
นายนันทวัฒน์ธะนู
                         
2064201040112
นายเทียนทองพิมาทัย
                   ✓   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................