วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.15 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางวีนัส     สุวรรณ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201040069
นายภักคินัยพันธ์เพชร
                   ✓   
264201040070
นายสนธยาอำนวยโพธิ์
                   ✓   
364201040071
นายสาครแก้วยงค์
                   ✓   
464201040072
นายสุชาดายิ่งชาติ
                   ✓   
564201040073
นายสุทธิพงษ์ทิพย์บุญศรี
                   ✓   
664201040074
นายอนันต์เชื้อสอน
                         
764201040076
นายอภิชัยกุคำไส
                         
864201040077
นายอัจฉริยดาวไสย์
                   ✓   
964201040078
นายกฤษฎ์สายโงน
                   ✓   
1064201040079
นายกฤษดากุลบุตรดี
                   ✓   
1164201040080
นายวชิรวุธเนื่องไชยยศ
                   ✓   
1264201040081
นายวรยศวงศ์ป้อม
                   ✓   
1364201040083
นายอัครพนธ์พรมพิมาร
                   ✓   
1464201040084
นายพีรพลป้องกัน
                   ✓   
1564201040085
นายสุรเกียรติจันทร์สน
                   ✓   
1664201040091
นางสาวจิราภรณ์พรมนวล
                   ✓   
1764201040092
นายวรวิทย์โคตรชัยยา
                         
1864201040100
นายชาคริตศิริบูรณ์
                   ✓   
1964201040103
นางสาวพรชิตาสอนจิตร์
                         
2064201040106
นายนทีแทนครบุรี
                         
2164201040110
นายธนวัฒน์ทองอ้ม
                         
2264201040113
นายชูศักดิ์ศิริชนะ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................