วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สาขางาน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รหัสกลุ่ม กสศ.ชฟ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายชัยทัศน์     ชัยชาญ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................