วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ ร.ต.ปฏิภาณ     เสนาพันธ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201050001
นายกฤตนัยจามะรีย์
                         
264201050002
นายกัลยกรสุวิภาค
------------------       
364201050003
นายกิตติโชคพลชาติ
                   ✓   
464201050004
นายกิตติภณพลจันทึก
                   ✓   
564201050005
นายจุรีภรณ์พิทักษ์
                   ✓   
664201050006
นายดุจตะวันพลเสนา
                         
764201050007
นายธนดลศิลาคำ
                   ✓   
864201050008
นายนพกฤตคงคะชาติ
                   ✓   
964201050009
นายธีรภัทรยุทธพันธ์
                   ✓   
1064201050023
นางสาวรัตติญาภานางวงษ์
                   ✓   
1164201050050
นายธนาเดชโคสารคุณ
                         
1264201050051
นางสาวประภัสสรทองชุม
                   ✓   
1364201050052
นางสาวสุพัตรามีลาภ
                   ✓   
1464201050053
นายนัฐพลเครือชัย
                   ✓   
1564201050054
นายศุภกิตติ์สัตพันธ์
                   ✓   
1664201050055
นางสาวไข่มุกไชยคุณ
                         
1764201050056
นางสาวสุทธิดาศรีสุข
                   ✓   
1864201050057
นางสาวเกษมณีเกื้อกูล
                   ✓   
1964201050058
นางสาวตรีรัตน์สุทธิสิทธิ์
                   ✓   
2064201050059
นางสาวมาริษาชื่นชาย
                   ✓   
2164201050062
นางสาววาสิตาศรีเอิบ
                         
2264201050063
นายศิรสิทธิ์นวลหอม
                   ✓   
2364201050073
นางสาวบุษบาลิพันธ์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................