วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ ร.ต.ปฏิภาณ     เสนาพันธ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201050011
นายชาญณรงค์เกตุพงษ์
------------------ ✓   
264201050012
นายเตชภัทรโพธิ์อุดม
                         
364201050013
นายธนภัทรอังคะสี
------------------ ✓   
464201050014
นายธนาธรณ์ท้าวคำวงษ์
------------------       
564201050015
นางสาวนัฐธิติยายอดทรัพย์
                   ✓   
664201050016
นายปรมินทร์จามรีย์
                   ✓   
764201050017
นางสาวปาริชาติใจหาญ
                   ✓   
864201050018
นายผไทเทพสิมณี
                         
964201050019
นายพัชรพรโพธิ์อุดม
                         
1064201050020
นายภูมิพัฒน์เหล่าประชา
                         
1164201050021
นางสาวมะลิวัลย์คอระศรี
                   ✓   
1264201050022
นายมีชัยผลจันทร์
------------------       
1364201050024
นายลิขสิทธิ์ลีนาลาด
                   ✓   
1464201050025
นายวรัญญูโพธิพันธ์
------------------       
1564201050026
นางสาววิไลวรรณสมจิต
                         
1664201050027
นางสาวศศิธรเทียนศรี
                   ✓   
1764201050028
นายสุทัตตาชูชิต
                   ✓   
1864201050029
นายสุพิชญาชูชิต
                   ✓   
1964201050061
นายพรชัยสุวรรณ์
                         
2064201050065
นายภิชาญไชยโคตร
                         
2164201050067
นายกฤษณะคมใสย
                         
2264201050068
นายชินวัตรเครือทอง
                         
2364201050070
นายพุฒิพงษ์นิวาท
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................