วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.13 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ ร.ต.ปฏิภาณ     เสนาพันธ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201050030
นางสาวสุภัสสราครองเมือง
                   ✓   
264201050031
นางสาวสุมาลีคมใส
                   ✓   
364201050032
นายสุวิจักขณ์จันทราช
                   ✓   
464201050033
นางสาวอณัศญากายชาติ
                         
564201050034
นายอดิเทพอินชื่น
                   ✓   
664201050035
นายอนันต์สิทธิ์คำพินิจ
------------------       
764201050036
นางสาวอรจิรายวนพันธ์
------------------       
864201050037
นายอรรถพรรสจันทร์
------------------       
964201050038
นายอิทธิกรณ์หวลคนึง
                   ✓   
1064201050039
นายจิรพรรดิ์กาญจนะชาติ
                   ✓   
1164201050041
นายชินกรราชแก้ว
                   ✓   
1264201050042
นายพิมพ์นิภาดาวสุข
                         
1364201050043
นายรติพงค์ทีบุญมา
                   ✓   
1464201050045
นายวีระพลพิทักษ์
                   ✓   
1564201050046
นายศรายุทธขุนภักนา
                   ✓   
1664201050047
นายสุรพลตั้งใจสุข
                   ✓   
1764201050048
นายอดิศักดิ์คณานับ
------------------       
1864201050049
นางสาวรุ่งนภาจันคณา
                   ✓   
1964201050060
นายปรัชญาไชยภักดี
                   ✓   
2064201050066
นายอัครเดชเกษพิลุน
                         
2164201050069
นายธงชัยบุตรมณี
                         
2264201050071
นายมงคลชูสวัสดิ์
                         
2364201050072
นายทินกรพาแสง
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................