วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขางาน ก่อสร้าง รหัสกลุ่ม ชส.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิวา     บุดดา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164201060001
นางสาวขวัญธนาภรณ์แก้วภักดี
                   ✓   
264201060002
นายจิตติพัฒน์นิลแสง
                   ✓   
364201060003
นางสาวจิตรลดาปัดถา
                   ✓   
464201060004
นายจิฬาภรณ์กันหา
                   ✓   
564201060005
นายชยางกูรพิมพ์บุญมา
                   ✓   
664201060006
นางสาวชลดารับเหลี่ยม
                   ✓   
764201060007
นายชุติพลจันทร์นาม
                   ✓   
864201060008
นายณัฐนันท์พลงาม
                   ✓   
964201060009
นายทินกรเทนสุนา
                   ✓   
1064201060010
นายธนาพรบุญวอน
------------------       
1164201060011
นายธนาวุฒิสุระชาติ
                   ✓   
1264201060012
นายธันวาธรรมรส
                   ✓   
1364201060013
นายพงศ์ณภัทรเจือทอง
                   ✓   
1464201060014
นายพานทองไชยมูล
------------------       
1564201060015
นายพิจักษณ์มักสันต์
                         
1664201060016
นายพิริยกรโภคพันธ์
                   ✓   
1764201060017
นายพุฒิพงษ์ไชยมูล
                   ✓   
1864201060018
นางสาวภัทรวดีดาวจันทร์
------------------       
1964201060019
นายภานุวัฒน์ประสมพลอย
                   ✓   
2064201060020
นายรัตพลครองชัย
                   ✓   
2164201060021
นายสิทธิพรพัดทาน
                   ✓   
2264201060022
นายอภิวัฒน์พิมะกร
                   ✓   
2364201060023
นางสาวอนัญญาบุญเรืองศรี
                   ✓   
2464201060024
นายศิริวัฒน์พันวิลัย
                   ✓   
2564201060025
นายพัสกรธรรมแก้ว
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................