วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาววันดี     ปานฟัก

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164202010001
นางสาวกนกวรรณวงคำจันทร์
                   ✓   
264202010002
นางสาวกมลชนกตีเงิน
                   ✓   
364202010003
นางสาวกริสราแสงทอง
------------------       
464202010004
นางสาวกฤติพรสีสาเนตร
                   ✓   
564202010005
นางสาวกัณฐิกาอ่อนหวาน
                   ✓   
664202010006
นางสาวขวัญฤทัยนวนแย้ม
                   ✓   
764202010007
นางสาวไขนภาจิบจันทร์
                   ✓   
864202010008
นางสาวจริญญาบุสภาค
                   ✓   
964202010009
นางสาวจรีรัตน์สอใบ
                   ✓   
1064202010010
นายจักรพงษ์พันธ์ยา
------------------ ✓   
1164202010011
นางสาวจารุวรรณโพธิ์ฤทธิ์
                   ✓   
1264202010012
นางสาวชนาภาเหมาะทอง
------------------       
1364202010013
นางสาวชนิภรณ์อักษรศรี
                   ✓   
1464202010014
นายชยิกาปัญจะรักษ์
                   ✓   
1564202010015
นางสาวชลธิชายวงสูงเนิน
                   ✓   
1664202010016
นางสาวชาลิสาขานชัย
                   ✓   
1764202010017
นางสาวญาณิศาสิงหาเวช
                   ✓   
1864202010018
นางสาวณภัทรเทียนเพ็ชร
                   ✓   
1964202010019
นางสาวณิศราทำนักสุข
                   ✓   
2064202010020
นางสาวดวงหทัยนิสวงค์
                   ✓   
2164202010021
นางสาวดากานดาฉิมงานขำ
                         
2264202010023
นางสาวธนพรครุธทัสสะ
                   ✓   
2364202010024
นางสาวธัยญารันต์นาไธสง
                         
2464202010026
นางสาวนภัสกรทองมาก
                   ✓   
2564202010028
นางสาวนาตาลีศรศรี
                   ✓   
2664202010029
นางสาวนิตยามณีสังข์
------------------       
2764202010030
นางสาวนิยาพรชนะนิล
                   ✓   
2864202010031
นางสาวบุณยาพรดอนเหลือม
                   ✓   
2964202010032
นางสาวบุณยาพรเนื้อไม้หอม
                   ✓   
3064202010034
นางสาวปนัดดาแสนดี
                   ✓   
3164202010035
นางสาวประไพรพรนันทะคุณ
                   ✓   
3264202010105
นางสาวภัคจิราสารภี
                         
3364202010111
นางสาววัลลภาอุ่นคำ
                         
3464202010112
นางสาวศิริรัตน์ยอดแสง
                         
3564202010113
นางสาวชุติกาญจน์วงศ์ใหญ่
                         
3664202010115
นางสาวนภัสสรทองมาก
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................