วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.13 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางคนองรักษ์     ป้อมหิน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164202010070
นางสาววรรณิสายอดสิงห์
                   ✓   
264202010071
นางสาววริษาศรีทองคำ
                         
364202010072
นางสาววิลัยวรรรณอุ่นญาติ
                   ✓   
464202010073
นางสาววีลดาไตรยสุทธิ์
------------------       
564202010074
นางสาวศศิธรบุญมางำ
                   ✓   
664202010075
นางสาวศุภาวรรณพงษ์สุระ
                   ✓   
764202010076
นางสาวสรณ์ชนกอารีย์
------------------       
864202010077
นางสาวสร้อยสุดาเสนคำสอน
------------------       
964202010078
นางสาวสิราวรรณฮว่าง
------------------       
1064202010079
นางสาวสิริมาส่องศรี
------------------       
1164202010080
นางสาวสุกัญญาทุมแพง
                   ✓   
1264202010081
นางสาวสุฑารัตน์ฉัตรสุวรรณ์
                         
1364202010082
นางสาวสุฑิตาใจเครือ
                   ✓   
1464202010083
นางสาวสุดารัตน์คำผาย
                   ✓   
1564202010084
นางสาวสุธาศิณีเสาคำ
                   ✓   
1664202010085
นางสาวสุนิทาเมาหวล
------------------       
1764202010086
นางสาวสุพรรษาศรีเพชร
                   ✓   
1864202010087
นางสาวสุพัตราชาวบางผึ้ง
                         
1964202010089
นางสาวสุพัตราสีมาทอง
                   ✓   
2064202010090
นางสาวสุพัตราใสยา
                   ✓   
2164202010091
นางสาวสุวนันท์ชาติไทย
                   ✓   
2264202010092
นางสาวสุวรรณีอุประ
                   ✓   
2364202010093
นางสาวเสาวลักษณ์สิบทิศ
                   ✓   
2464202010094
นางสาวโสภาโกศล
                   ✓   
2564202010095
นางสาวโสภิตารามัญ
                   ✓   
2664202010096
นางสาวหนึ่งฤทัยแก้วใส
                   ✓   
2764202010097
นางสาวอชิรญาณ์พิมพ์จันทร์
                   ✓   
2864202010098
นางสาวอนุธิดาเนียมพันธ์
                   ✓   
2964202010099
นางสาวอภิชญาพรหมมามั่น
                   ✓   
3064202010100
นางสาวอภิญญาธานี
                         
3164202010101
นางสาวอภิสราพิมพ์จันทร์
                   ✓   
3264202010102
นางสาวอริสรามหาลี
                   ✓   
3364202010104
นางสาวอาทิตยาแก้วบัลลัง
                   ✓   
3464202010110
นางสาวพิมพ์วิภาสกุลจร
                   ✓   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................