วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา การตลาด สาขางาน การตลาด รหัสกลุ่ม พต.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวระวิวรรณ     แสงจันทร์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164202020001
นางสาวเกล้ารัตน์บรรพชาติ
                   ✓   
264202020002
นางสาวขัตติยาคำโสภา
                   ✓   
364202020003
นางสาวจิรนันท์สุระชาติ
                   ✓   
464202020004
นางสาวจิราพัชรพำนัก
                   ✓   
564202020005
นางสาวชนิตาอุ่นพันธ์
                   ✓   
664202020006
นางสาวชลดาผงธุลี
                         
764202020007
นางสาวชลิดาวารี
                   ✓   
864202020008
นายชุติพนธ์กุลบุตรดี
------------------       
964202020009
นางสาวญาดายาเสร้จ
------------------       
1064202020010
นางสาวฐิติกาผิวจันทร์
                   ✓   
1164202020011
นางสาวณัฎฐธิดาฝังนิล
                   ✓   
1264202020012
นางสาวณิชาคำฤาเดช
                   ✓   
1364202020013
นางสาวดวงฤดีอุตรัง
                   ✓   
1464202020014
นางสาวตีรณากุลวิลัย
                         
1564202020016
นายธนากรประเคน
                   ✓   
1664202020017
นางสาวนงนภัสระกำ
------------------       
1764202020018
นางสาวนันทวดีเขียวหอม
                   ✓   
1864202020019
นางสาวเนตรนภาเถาวร์คำ
                   ✓   
1964202020020
นางสาวปรานปริยามาทา
                   ✓   
2064202020021
นางสาวปริตราดวงดาว
                   ✓   
2164202020022
นางสาวปรียานุชเจนถูกใจ
                   ✓   
2264202020023
นางสาวปิ่นมณีจันทร์พรม
                   ✓   
2364202020024
นางสาวพรธิตาศรีภักดี
                   ✓   
2464202020025
นางสาวพรนภัสวงค์แสง
                   ✓   
2564202020028
นางสาวพิยะดากาลพัฒน์
                   ✓   
2664202020029
นางสาวพิยะรัตน์ทองแพรว
                   ✓   
2764202020030
นางสาวภัทรวดีเครือมาศ
                   ✓   
2864202020031
นางสาวภาณุมาสกมลพรรณ์
                   ✓   
2964202020032
นางสาวมลฤดีจันพะงา
                   ✓   
3064202020033
นางสาวรจนาตุ้มอ่อน
                         
3164202020034
นางสาวลลิดาจันทร์ศรี
                         
3264202020035
นางสาววริศราหึมมา
------------------       
3364202020036
นายวัชริดานิยมคุณ
                   ✓   
3464202020037
นางสาววิจิตตราสุขคง
                   ✓   
3564202020038
นางสาววิดาลักษ์แจ่มเชื้อ
                   ✓   
3664202020039
นางสาวแววนภาวงศ์เตชะ
                   ✓   
3764202020041
นางสาวสุพัตราองอาจ
                   ✓   
3864202020042
นางสาวสุลีพรโมลาศรี
                         
3964202020043
นางสาวเสาวลักษณ์กฤษณ์ดนัย
                   ✓   
4064202020045
นางสาวอนัญลักษณ์ลีเหลี่ยม
                         
4164202020046
นางสาวอรธิดาแซ่ซิ่น
                   ✓   
4264202020047
นางสาวอัจฉริยาภรณ์จันอ่อน
                   ✓   
4364202020048
นางสาวอาทิตยาเจริญสุข
                   ✓   
4464202020049
นางสาวอารยามะลิ
                   ✓   
4564202020050
นางสาวอินทิราคำมาโฮม
                   ✓   
4664202020051
นางสาวอุษมาคมไสย
                         
4764202020052
นางสาวสุภัทราพันธ์บุตร
                   ✓   
4864202020053
นางสาวณัฐฐาถนอมพงษ์
                         
4964202020054
นางสาวชนาภัทรเขื่อนคำ
                   ✓   
5064202020055
นางสาวสายรุ้งกงล้อม
                   ✓   
5164202020056
นางสาวณัฐรัตน์จันทร์งาม
                   ✓   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................