วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวปวีณา     บุญเสนอ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164202040001
นางสาวกชกรบุตรสมาน
                   ✓   
264202040002
นางสาวกานต์ธิดาสีสาลี
                   ✓   
364202040003
นางสาวกานต์ธิดาอัมภรัตน์
------------------       
464202040004
นางสาวกุลปริยาคงสิน
------------------       
564202040005
นางสาวจันทิมาบุตรสุวรรณ์
------------------       
664202040006
นางสาวจารุกัญญ์โพธิ์พุ่ม
                   ✓   
764202040007
นางสาวจุฑามาศวันศรี
                   ✓   
864202040008
นางสาวชนิกานต์สุนทรา
                   ✓   
964202040009
นางสาวชนิษฐาตันตะยอด
                         
1064202040010
นายชุติพนธ์บุญหมั้น
                   ✓   
1164202040011
นายณัฐชัยยืนนาน
                   ✓   
1264202040012
นางสาวณัฐฐาพรอู๋เถื่อน
                   ✓   
1364202040013
นายณัฐนันท์รูปคำ
                   ✓   
1464202040014
นายณัฐนันท์อินยม
------------------       
1564202040015
นายณัฐพงศ์อุราเลิศ
                   ✓   
1664202040016
นางสาวณัฐพรกายะชาติ
                   ✓   
1764202040017
นางสาวณิชากานต์บุญธรรม
------------------       
1864202040019
นายทองเนื้อแท้พิทักษ์
                         
1964202040020
นายทักษิณาจันทร์ทัย
                         
2064202040021
นางสาวธัญญาภรณ์สีดา
                   ✓   
2164202040022
นางสาวธัญญารัตน์ดีสุ่ย
                   ✓   
2264202040023
นางสาวธันยพรบุญสอน
------------------       
2364202040024
นายนพกวิษญ์สุขพิสิษฐ
                   ✓   
2464202040025
นางสาวนันทิกานต์บุตรดี
                         
2564202040026
นางสาวบุญทิพย์โพธิ์คำวงค์
                   ✓   
2664202040027
นายปฎิภานปานประชาติ
                   ✓   
2764202040028
นางสาวปนัดดาปาระมัติ
                   ✓   
2864202040029
นางสาวปนัดดาพลหาญ
                   ✓   
2964202040030
นายพงศธรหอมทรัพย์
                   ✓   
3064202040031
นางสาวพนิตาคูณโปก
                   ✓   
3164202040032
นางสาวพรรณรายเจริญศรี
                   ✓   
3264202040033
นางสาวพรรรณพัชรเทียนเพ็ชร
                   ✓   
3364202040034
นางสาวพัชรีจันพูล
                   ✓   
3464202040035
นางสาวพิมพ์ชนกสุวรรณ์
                   ✓   
3564202040036
นางสาวพีรดาโพธิ์ขาว
------------------       
3664202040037
นายเพชรราชนิสระ
                   ✓   
3764202040038
นายภานุครองใจ
                   ✓   
3864202040121
นายศุภกิตต์ศรีนวล
                   ✓   
3964202040124
นางสาวสุภัสสรามณีนิล
                   ✓   
4064202040126
นางสาวธัญญรัตน์เพชรนิ่ม
                         
4164202040130
นางสาวพชรพรอาจเนียม
                         
4264202040132
นางสาวมณีรัตน์ลุยตัน
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................