วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.12 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณัทพงศ์     โยธี

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164202040018
นางสาวตรีวิภาโคตรศรี
                   ✓   
264202040040
นางสาวภิมลรัตน์บุญเหลือ
                   ✓   
364202040041
นายภูวดลไชยศร
                   ✓   
464202040042
นางสาวมนัสนันท์หอมกลิ่น
                   ✓   
564202040043
นางสาวรัชฎาวรรณอำไธสง
                   ✓   
664202040044
นายรัตษมาหงษ์ทอง
                   ✓   
764202040045
นางสาวลำไพคำศรี
                   ✓   
864202040046
นายวงศธรพื้นสวรรค์
                   ✓   
964202040047
นางสาววรนุชจันทร์ทง
                   ✓   
1064202040048
นายวรเมธบัวลา
                   ✓   
1164202040049
นางสาววรรณภาวรรณขาม
                   ✓   
1264202040050
นางสาววริศราเครือเพชร
                   ✓   
1364202040051
นายวายุการณ์ศิรินัย
                   ✓   
1464202040052
นางสาววิจิตราพายสำโรง
                   ✓   
1564202040053
นางสาววิภาดานันทา
------------------       
1664202040054
นางสาววิลาวัณย์มักสัน
                   ✓   
1764202040055
นางสาววิไลกานต์ประสานวงค์
------------------       
1864202040056
นายวิษณุชัยคำแก้ว
                   ✓   
1964202040057
นางสาวศรารัตน์แก้วคำชาติ
                   ✓   
2064202040058
นางสาวศศิภาปานประชาติ
                   ✓   
2164202040059
นางสาวศิริภัสสรโขงลำ
------------------       
2264202040060
นายศุภณัฐวันใส
                   ✓   
2364202040061
นางสาวศุภากรทาคำมอง
                   ✓   
2464202040062
นางสาวสรัญญาฝอยทอง
                   ✓   
2564202040063
นางสาวสาวิตรีแก้วธรรม
                   ✓   
2664202040064
นางสาวสุจิตตราสะพัน
                   ✓   
2764202040065
นางสาวสุตาภัทรเจือทอง
                   ✓   
2864202040067
นางสาวอชิรญาณ์สมจิตร
                   ✓   
2964202040068
นางสาวอมิตาโคสา
------------------       
3064202040069
นางสาวพิชญาภัคบุญเรือง
                   ✓   
3164202040070
นายอัฑฒกรไชยมาตย์
                   ✓   
3264202040071
นายอาณัติรักษ์ขุขันท์
------------------       
3364202040072
นายอานนท์มีสมศักดิ์
                   ✓   
3464202040073
นางสาวอุมากรประจันทร์
                   ✓   
3564202040074
นางสาวกนกวรรณไชยวัฒน์
                   ✓   
3664202040075
นางสาวกัญญาณัฐพันธ์สาลี
                   ✓   
3764202040076
นางสาวกานต์มณีครองยุติ
------------------       
3864202040077
นางสาวกิ่งทองบึงไกร
------------------       
3964202040117
นางสาวบุษกรถึงปัดชา
                   ✓   
4064202040120
นางสาวสิราวรรณเรือนงาม
                   ✓   
4164202040122
นายเพ็ญพิชชาแก้วสาลี
                         
4264202040125
นางสาวเยาวดีนาโควงค์
                   ✓   
4364202040127
นางสาวอมีณาทองสัมฤทธิ์
                   ✓   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................