วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.13 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวคำโฮม     คูณสว่าง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164202040078
นางสาวกุลนันท์ศรีจันทร์
------------------ ✓   
264202040079
นางสาวกุลภรณ์ก้อนทอง
                         
364202040080
นางสาวจันทิมาแววศรี
                   ✓   
464202040081
นางสาวจารุวรรณปานคำ
                   ✓   
564202040082
นายชนาธิปพคิณี
                         
664202040083
นายฐิตินันท์แก้วพิกุล
                   ✓   
764202040084
นางสาวณัฐพรจันมลตรี
                   ✓   
864202040085
นางสาวณัตยาสะเงินสิงห์
                   ✓   
964202040086
นายถิรวิทย์นาคยอง
                   ✓   
1064202040088
นางสาวธัญชนกยิ้มเกิด
------------------       
1164202040089
นายนรวิชญ์โคตวงษ์
                   ✓   
1264202040090
นางสาวนลินีเครือทอง
                   ✓   
1364202040091
นางสาวนวนันท์เทียนศรี
                   ✓   
1464202040092
นางสาวนิราภรณ์ศรเพ็ชร
                         
1564202040093
นางสาวบุษยามาสบุสว่าง
------------------       
1664202040095
นางสาวปันนดากล้าหาญ
                   ✓   
1764202040097
นายพงศภัคอ่อนเกษ
------------------       
1864202040099
นายพีระพัฒน์แตะต้อง
                   ✓   
1964202040100
นางสาวภัคจิราสังข์ทอง
                   ✓   
2064202040101
นายภานุวัฒน์จันทร์ทง
------------------       
2164202040102
นางสาวมาวารีสิ้นโศรก
                   ✓   
2264202040103
นางสาวรตนพรศิริไพศาล
------------------       
2364202040104
นางสาวรุ่งนภาการชาคำ
                   ✓   
2464202040105
นางสาวรุจิสาเสริฐวาสนา
                   ✓   
2564202040106
นายวงศธรน้อยฉิม
                         
2664202040107
นางสาววนิชยาระม้าย
                         
2764202040108
นายวราเทพทองเนตร
------------------       
2864202040109
นางสาววริศาบึงราษฎร์
                   ✓   
2964202040110
นางสาววิลาวรรณไชยรัตน์
                         
3064202040111
นางสาวศิรินทราสถาพร
                   ✓   
3164202040112
นางสาวสุนิษาศรีทากุล
------------------       
3264202040113
นางสาวอธิติยาจิบจันทร์
------------------       
3364202040114
นายอนุวัฒน์ชัยเจริญ
                   ✓   
3464202040115
นายอนุวัตรสังวาลย์
                   ✓   
3564202040116
นางสาวอุไรวรรณยิ้มเกิด
                   ✓   
3664202040118
นางสาวอุไรแก้วเกิด
                   ✓   
3764202040119
นางสาวสุพัตรานาฬ้ว
                         
3864202040123
นางสาวทับทิมนนทะเสน
                   ✓   
3964202040128
นางสาวโสภิตาจันทรศักดิ์
                         
4064202040129
นางสาวพรวิภาปัญญาคม
                         
4164202040131
นางสาวพัชราจันทร์เทพ
                   ✓   
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................