วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม สชย(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวัฒนา     ทองเทพ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301010001
นายกฤษฏาชาตรีชัยชนะ
                         
264301010002
นายกล้าณรงค์บัวเพชร
                         
364301010003
นายกิตติภมิูแหยมนุช
                         
464301010004
นายกิตติศักดิ์อุ่นอ่อน
                         
564301010005
นายเกียรตินัยอุดมสุข
                         
664301010006
นายไกรฤกษ์พละศักดิ์
------------------       
764301010007
นางสาวจิรายุโทวาท
                         
864301010008
นายจิรายุภูพวก
                         
964301010009
นายฐิติพงค์อุ่นจิตร
                         
1064301010010
นายณรงค์ศักดิ์ครองใจ
                         
1164301010011
นายดนุพรศรีเรือน
                         
1264301010012
นายดำรงค์ศักดิ์ทัดเทียม
                         
1364301010013
นายธนกรปักคะมา
                         
1464301010014
นายธนพลธ์พระอารักษ์
                         
1564301010015
นายธนายุธจันทร์ถา
                         
1664301010018
นายพิตินันท์กันหาเรือง
                         
1764301010019
นายภาสกรวิมาน
                         
1864301010020
นายรัชชานนท์แจ่มเชื้อ
                         
1964301010021
นายวีระพันธ์อินทะพันธ์
                         
2064301010022
นายศิริศักดิ์ไชยภักดี
                         
2164301010023
นายสุทัศน์ละดวง
                         
2264301010025
นายอาทิตย์สืบวงค์
                         
2364301010091
นายดนัยฤทธิ์บริสุทธิ์
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................