วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ รหัสกลุ่ม มชย(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายบุญแต่ง     ป้อมหิน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301010024
นายอัครพงษ์สุวรรณศิลป์
                         
264301010026
นายเดชติพงศ์จิตโชติ
                         
364301010027
นายธนภัทร์ภูษากิจ
                         
464301010028
นายพันฐานกุมพันธ์
                         
564301010029
นายพิรพัฒน์คำศรี
                         
664301010030
นายศุภชัยศรีเมืองกันท์
                         
764301010087
นายภูเบศร์รักชาติ
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................