วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า รหัสกลุ่ม สยฟ(ทวิภาคี).11 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวัฒนา     ทองเทพ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2564
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                                    ♦=เบอร์โทร นศ.
☎=เบอร์ผู้ปกครอง1
☎ ☎=เบอร์ผู้ปกครอง2
✓ = ลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศแล้ว
164301010031
นายกฤตนัยท์สายบัว
------------------       
264301010032
นายเกริกฎทธิ์อสิพงษ์
------------------       
364301010033
นายชนะนนท์ทองมี
------------------       
464301010034
นายธวัฒชัยสายลาด
                         
564301010035
นายนครินทร์แก้วสิน
                         
664301010036
นายนพชัยบุญเลี้ยง
                         
764301010037
นายนันทวัฒน์คมไสย
                         
864301010038
นายนันทวัฒน์จุลหอม
                         
964301010039
นายนิวัฒน์คงแสนสี
                         
1064301010040
นายเบ็ญจพลสารภาพ
                         
1164301010041
นายพิพัฒน์ปาณประชาติ
                         
1264301010042
นายวิษณุดงอนนท์
                         
1364301010043
นายสุทธิพงษ์แก้วคำ
                         
1464301010044
นายสุธิชาติจอมพล
                         
1564301010045
นายอรุณสูงชัยภมูิ
                         
1664301010046
นายอิทธิพลเมืองอินทร์
                         
1764301010047
นายเอกรินทร์อัตพงษ์
                         
1864301010090
นายภานุพงษ์สุภาพ
                         
1964301010100
นายกิตติพงศ์พัชรกิตติพงศ์
                         
2064301010107
นายกิตติศักดิ์พัชรกิตติพงศ์
                         
2164301010109
นายศักดิ์กรินทร์สาพลไพร
                         
                          
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งงานวัดผลฯ/งานทะเบียน

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................